Pravidla soutěže

Pravidla soutěže (dále jen „Pravidla“)

I. Obecná ustanovení

Pavel Šmerda (nhlnews.cz), se sídlem Bludovská 6, Šumperk 787 01; IČ 64111725 (dále jen „Pořadatel“), vyhlašuje na stránkách www.nhlnews.cz soutěž (dále „Soutěž“). Soutěž probíhá v termínu uvedeném u soutěžní otázky. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže.

II. Účast v soutěži

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba, která vyplní soutěžní formulář umístěný na soutěžní stránce www.nhlnews.cz. (dále jen „účastník soutěže“).

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, pracující nebo spolupracující na projektu nhlnews.cz, rovněž osoby těmto osobám blízké ve smyslu 11 zák. č. 40 1 4 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této soutěži.

III. Pravidla soutěže

K zapojení do soutěže potřebuje soutěžící funkční počítač nebo chytrý telefon či tablet a internet. Pořadatel soutěže zveřejní na stránkách www.nhlnews.cz soutěžní otázku. Z nabídnutých možných odpovědí účastník soutěže označí jednu a po doplnění své e-mailové adresy soutěžní formulář odešle. Hodina zveřejnění otázek nebude nijak sdělována předem a pořadatel si vyhrazuje právo na její zveřejnění kdykoliv v daný soutěžní den. Každý účastník soutěže má právo soutěžit pouze jednou.

V. Výherci

Výhercem se stane ten Účastník Soutěže, jehož správná odpověď bude zaznamenána na nhlnews.cz a bude vylosován náhodným výběrem ze správných odpovědí.

Výherce vyhrává cenu uvedenou u soutěžní otázky. V případě, že je u Soutěže uvedeno více výher, Účastník bude kontaktován e-mailem a oznámí Pořadateli, o jakou výhru má zájem. Dle tohoto bude výhra zaslána na adresu sdělěnou Pořadateli.

VI. Předání výher

Výherce Pořadatel uvede po skončení Soutěže na stránce nhlnews.cz/soutez. O výhře Pořadatel Účastníky informuje prostřednictvím e-mailu, který Účastníci uvedli u zasílané odpovědi na soutěžní otázku. Výherce má povinnost odpovědět na zaslaný e-mail Pořadateli do 10 kalendářních dnů a informovat Pořadatele, zda Výhru přijímá.

V případě, že Výherce Pořadateli v dané lhůtě neodpoví či Výhru nepřijme, stává se Výhercem ten Účastník Soutěže, jež bude znovu vylosován ze správných odpovědí. V případě, že ani druhý Výherce cenu nepřebere v dané lhůtě, Výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

VII. Osobní údaje

Okamžikem vyplnění soutěžního formuláře na nhlnews.cz/soutez uděluje Účastník Soutěže svůj souhlas:

  • s Pravidly, která se zavazuje současně dodržovat,
  • v souladu se zákonem č. 101 2000 Sb., o ochraně osobních údaj a změně některých zákonů ke zpracování osobních údajů , Pořadateli jakožto správci, a to v rozsahu sdělených údajů, pro účely kontroly průběhu dané soutěže a plnění jejich podmínek, předání výhry, zveřejnění výherce a pro marketingové účely Pořadatele, tj. nabízení služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přirazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoli odvolat, jednoduchým zasláním emailu na adresu redakce@nhlnews.cz.

VIII. Závěrečná ustanovení

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na nhlnews.cz. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Účastníka Soutěže na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodu jakékoli technické nebo jiné systémové chyby.

Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Účastníka Soutěže nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži.

Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli z Účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.

Účastník Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry mohou být Pořadatelem pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby při přebírání Výhry a tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Pořadatele.

Datum vydání Pravidel: 24.2.2014

Pavel Šmerda, se sídlem Bludovská 6, Šumperk 787 01; IČ 64111725 byl 29.08.2014 zapsán do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů. č. 00054164. Veřejný registr zpracování je k dispozici zde…